Win a VW AIRCOOLED Beetle 

Op zondag 19 aug verloten we onze VAG*IN 2018 Kever 

Deze kan u winnen door lotjes te kopen en aanwezig tijdens de loting op onze meeting.

De opbrengst gaat naar het goede doel Bijeva VZW uit Zottegem!

Trots om deze mooie cheque te mogen overhandigen bij onze hoofdsponsor Jackie van de Ducati Store in Herzele.

Trots om deze mooie cheque te mogen overhandigen bij onze hoofdsponsor Jackie van de Ducati Store in Herzele.

 

THIS GOLF IS WITH HIS NEW OWNER GUNTHER PERSOONS #congrats

golf1 spa.JPG

WEDSTRIJDREGLEMENT Win een KEVER 1302-actie VAGIN@ZOTTEGEM

De wedstrijd “Win een Classic VW KEVER 1302” wordt georganiseerd door Toon Hylebos met woonplaats te 9620 Zottegem, Lippenhovestraat 1, zijnde de organisator van het evenement VAG IN AT Zottegem. Deze wedstrijd zal plaatsvinden tijdens het evenement via loting tussen de ingezamelde loten die te koop werden aangeboden van 1maart2018 tot op de dag van het evenement. De wedstrijd zal plaatsvinden op 19 augustus 2018 doch de organisatie behoudt haar recht om het tijdstip van de wedstrijd op een later tijdstip te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van eventuele technische dan wel organisatorische redenen.

Ieder persoon kan een lot kopen om aan de wedstrijd deel te nemen en door de loting die de winnaar van de wedstrijd zal bepalen. Door het kopen van het lot verklaart men zich akkoord met het wedstrijdreglement. Daartoe dient het lot gedeponeerd te worden in de wedstrijdurne. De deelname aan de wedstrijd gebeurt via het aankopen van een genummerd lot voor de prijs van 2,5 euro. De deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na betaling en registratie . Bij registratie moeten de persoonlijke gegevens van de deelnemer verplicht worden ingevuld. De persoonlijke gegevens omvatten: naam, voornaam, e-mailadres.

De registratie kan manueel via een volledig ingevuld lot dat gedeponeerd zal worden in de wedstrijdurne op het podium van de het evenement VAG IN AT Zottegem.

De deelname aan de wedstrijd is enkel verzekerd mits een geldige registratie. Daarenboven dient de deelnemer aanwezig te zijn bij de trekking of het winnend lot door diens vertegenwoordiger. Indien de gelote deelnemer niet opstaat na 3 oproepingen zal hij uitgesloten worden van de wedstrijd en zal er een nieuwe winnaar geloot worden. Hetzelfde geldt als de geregistreerde gegevens onjuist of onduidelijk zijn.

De winnaar van de wedstrijd krijgt de volkswagen KEVER 1302 bwj 1971 ter beschikking vanaf het ogenblik dat door de organisator bepaald wordt. De organisator bepaalt de afgifte van de voertuigsleutel.

De organisatoren stellen de winnaar onmiddellijk bij de trekking in kennis van de winst.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde contactgegevens.

Enkel de correct ingevulde en gedeponeerde loten, in de wedstrijdurne van de inrichtende organisatie, komen in aanmerking voor een prijs.

Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisator beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de autowedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

De winnaar zal zich uiterlijk binnen de 5 minuten na de 3 e oproeping bij de loting kenbaar maken bij de organisatoren. Zijn aanwezigheid bij de loting of zijn vertegenwoordiger met het winnend lot is daarbij ook een dwingende vereiste om recht te hebben op de gewonnen auto.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de organisatie toelating om zijn persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.

De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de sleutels en bij afhaling van de te winnen wagen in aanwezigheid van de door de organisator voor te dragen personen en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. De Winnaar zal het voertuig niet verkopen aan derden gedurende het eerste jaar tot dag na VAG IN AT ZOTTEGEM 2019. Nadien blijven de organisatoren voorkooprecht aan hebben aan de voorafbepaalde prijs van 1000 euro. Bij niet naleven hiervan of diefstal van het voertuig zal een boete betaald worden van 3000 euro.

De winnaar van de VAGIN auto-actie wint een wagen Volkswagen KEVER 1302 bwj 1971. Deze prijs zal afgeleverd worden door de organisatoren op een nader te bepalen locatie. De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hierboven overeengekomen voorwaarden strikt naleeft.

Het risico op schade of het verloren gaan van de zaak, zijnde de wagen Volkswagen MK1 gaat over op de winnaar vanaf het ogenblik van de kennisgeving van de winst. De wagen mag tevens niet verkocht worden in onderdelen en dient onderhouden te worden “als een goede huisvader” en bijgevolg degelijk gestald worden.

Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend door de organisatoren van de VAGIN@Zottegem.